List of Accepted Papers
The 11th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC-2014)
       
REGULAR PAPERS
       
Serial Paper ID Title Authors
1 UIC-197 A Multi-armed Bandit Approach to Online Spatial Task Assignment Umairul Hassan, Edward Curry
2 UIC-189 GFRT-Chord: A Flexible Structured Overlay Using Node Groups Hiroya Nagao, Takehiro Miyao, Kazuyuki Shudo
3 UIC-136 A run-time generic decision framework for power and performance management on mobile devices Martin Peres, Mohamed Aymen Chalouf, Francine Krief
4 UIC-150 NME, Nanonetwork Minimum Energy Coding Muhammad Agus Zainuddin, Eugen Dedu, Julien Bourgeois
5 UIC-165 Intuitive appliance control system based on high-accurate indoor positioning system Jun Komeda, Yutaka Arakawa, Morihiko Tamai, Keiichi Yasumoto
6 UIC-174 An Opportunistic Music Sharing System based on Mobility Prediction and Preference Learning Fei Yi, Zhiwen Yu, Hui Wang, Bin Guo, Xingshe Zhou
7 UIC-229 BodyRC: Exploring Interaction Modalities Using Human Body as Lossy Signal Transmission Medium Yuntao Wang, Chun Yu, Lin Du, Jin Huang, Yuanchun Shi
8 UIC-211 Near-Optimal Activity Prediction through Efficient Wavelet Modulus Maxima Partitioning and Conditional Random Fields Roland Assam, Thomas Seidl
9 UIC-224 Towards Energy Optimization Based on Delay-sensitive traffic for WiFi Network Bo Chen, Xi Li, Xuehai Zhou, Tengfu Liu, Zongwei Zhu
10 UIC-104 Situation Inference by Fusion of Opportunistically Available Contexts Jiangtao Wang, Yasha Wang, Hongru Ren, Daqing Zhang
11 UIC-238 Composite activity recognition in smart homes using Markov Logic Network Gayathri K.S., Susan Elias, Shivashankar S.
12 UIC-237 Design of a Sensing Service Architecture for Internet of Things with Semantic Sensor Selection Yao-Chung Hsu, Chi-Han Lin, Wen-Tsuen Chen
13 UIC-242 Identifying Hot Lines of Urban Spatial Structure using Cellphone Call Detail Record Data Shuchen, Hongwei Wu, Laitu, Benxiong Huang
14 UIC-180 Behaviors and Communications in Working Support through First Person Vision Communication Yuichi Nakamura, Takahiro Koizumi, Kanako Obata, Kazuaki Kondo, Yasuhiko Watanabe
15 UIC-185 Rule Satisfaction in Partially Observable Smart Environments Viktoriya Degeler, Edward Curry
16 UIC-139 Muclouds: Parallel Simulator for Large-scale Cloud Computing Systems Jinzhao Liu, Yuezhi Zhou, Di Zhang, Yujian Fang, Wei Han, Yaoxue Zhang
17 UIC-123 Scalable Security Analysis using Partition and Merge Approach in an Infrastructure as a Service Cloud Jin B. Hong, TaehoonEom, Jong Sou Park, Dong Seong Kim
18 UIC-120 Shutter: Preventing Information Leakage based on Domain Gateway for Social Networks Tao Wu, Jianxin Li, NanNan Wu, Tao Ou, Borui Yang, Bo Li
19 UIC-156 Design of Lower Limb Chair Exercise Support System with Depth Sensor Toshiya Watanabe, Naohiro Ohtsuka, Susumu Shibusawa, Masaru Kamada, Tatsuhiro Yonekura
20 UIC-191 Influencing Factors Analysis of People's Answering Behaviours on Social Network Based Questions Wenge Rong, Zhiwei Sun, Yikang Shen, Yuanxin Ouyang, Chao Li, Zhang Xiong
21 UIC-202 Historical Trajectories Based Location Privacy Protection Query Liu Cao, Yuqing Sun, Haoran Xu
22 UIC-220 TaxiExp: A Novel Framework for Inner-City Package Express via Taxi CrowdSourcing Chao Chen, Daqing Zhang, Leye Wang, Xiaojuan Ma, Xiao Han, Edwin Sha
23 UIC-198 Palantir: CrowdsourcedNewsification using Twitter Prithvi Raj, Sumi Helal
24 UIC-248 Study on Complex Event Processing for CPS: An Event Model Perspective Yuying Wang, Xingshe Zhou, Lijun Shan, Kejian Miao
25 UIC-175 Who Move The Treasures : A RFID-based approach for the treasures Tianzhang Xing, BinbinXie, Zhanyong Tang, Xia Zheng, Liqing Ren, Xiaojiang Chen, Dingyi Fang, NA AN
26 UIC-161 AR Go-kon: A System for facilitating a smooth communication in the first meeting Yuma Akaike, Jun Komeda, Yuka Kume, Satoshi Kanamaru, Yutaka Arakawa
27 UIC-160 Indoor Localization utilizing Tracking Scanners and Motion Sensors Takumi Takafuji, Kazuhisa Fujita, Takamasa Higuchi, Akihito Hiromori, HirozumiYamaguchi, TeruoHigashino
28 UIC-113 Handling Influence among Multiple Applications in a Smart Space MA Jun, TAO Xianping, CAO Chun, LU Jian
29 UIC-166 Discovering latent structures for activity recognition in smart environments Jiahui Wen, Jadwiga Indulska
30 UIC-108 Detecting Cruising Flagged Taxis' Passenger-Refusal Behaviors Using Traffic Data and Crowdsourcing Li Jin, Ming Han, Gangli Liu, Ling Feng
31 UIC-234 Discovering Individual Life Patterns from Anonymized WiFiScanlists Sha Zhao, Zhe Zhao, Yifan Zhao, Runhe Huang, Shijian Li, Gang Pan
32 UIC-236 uStitchHub: Stitching Multi-Touch Trajectories on Tiled Very Large Tabletops Yongqiang Qin, Yue Shi, Yuanchun Shi
33 UIC-249 Model-based Solution for Personalization of the User Interaction in Ubiquitous Computing Rui Madeira, Pedro Albuquerque, André Vieira, NunoCorreia
34 UIC-230 Multi-source Broadcast Scheduling Algorithm of Barrage Relay Network in Tactical MANET Junhua Yan, Chen Tian, Wenyu Liu, Lai Tu, Benxiong Huang
35 UIC-127 RPC: A Localization Method Based on Regional Partition and Cooperation Dan Xu, Xiaojiang Chen, Weike Nie, Zhanyong Tang, Zhanglei Li, Dingyi Fang, Na An
36 UIC-144 A Management System for Cyber Individuals and Heterogeneous Data Jun Ren, Jianhua Ma, Runhe Huang, QunJin, Zhigang Chen
37 UIC-102 Model Driven Development Toolkit and Semantic Discovery for Building Internet of Things Prototypes Ferry Pramudianto, Carlos Kamienski, Eduardo Souto, Fabrizio Borelli, Lucas Lira Gomes, Djamel Sadok, Matthias Jarke
38 UIC-164 An Anypath Routing Protocol for Multi-hop Cognitive Radio Networks Chih-Min Chao, Hsiang-Yuan Fu, Li-Ren Zhang
39 UIC-186 A Cross-Space, Multi-Interaction-based Dynamic Incentive Mechanism for Mobile Crowd Sensing Wenqian Nan, Bin Guo, Shenlong Huangfu, Zhiwen Yu, Huihui Chen
40 UIC-196 An Autonomic Approach to Real-Time Predictive Analytics using Open Data and the Web of Things  Wassim Derguech, Eanna Bruke, Edward Curry
41 UIC-116 Implementation of On-Demand Indoor Location-based Service using Ad-Hoc Wireless Positioning Network Shigemi Ishida, Koki Tomishige, Akira Izumi, Shigeaki Tagashira, Yutaka Arakawa, Akira Fukuda
42 UIC-132 Recognizing Semantic Locations from Smartphone Log with Combined Machine Learning Techniques Hu Xu, Sung-Bae Cho
43 UIC-168 Refined Support Vectors with Learned Metric for Image Search Reranking Hong Lu, Bohong Yang, Wei Zhang, Xiangyang Xue
SHORT PAPERS
       
Serial Paper ID Title Authors
1 UIC-253 Futuring digital health and wellness Mounir Mokhtari, Thibaut Tiberghien, Jit Biswas
2 UIC-182 Development of Collaborative Video Streaming for Mobile Networks: from Overview to Prototype Mingyang Zhong, Jadwiga Indulska, Peizhao Hu, Marius Portmann, Mohan J Kumar
3 UIC-233 Tailor-Made Gaussian Distribution for Intrusion Detection in Wireless Sensor Networks Subir Halder, Amrita Ghosal
4 UIC-142 An Indoor Location-Tracking Using Wireless Sensor Networks Cooperated with Relative Distance Fingerprinting YOUN-SIK HONG, SUNG-HYUN HAN, SAEMINA KIM
5 UIC-254 Mobile Augmented Reality Mashup for FurtureIoT Environment Choonsung Shin, Byoung-Ha Park, Kwang-Mo Jung, Sung-Hee Hong
6 UIC-176 Privacy Perceptive Wireless Service Game Model Weiwei Li, Yuqing Sun
7 UIC-128 Subtractive Clustering As ZUPT Detector MohdNazrin Muhammad, Zoran Salcic, Kevin Wang
8 UIC-188 MSR : Minimum-Stop Recharging Scheme for Wireless Rechargeable Sensor Networks Lyes Khelladi, Djamel Djenouri, Noureddine Lasla, Nadjib Badache
9 UIC-106 Task Scheduling in Cyber-Physical Systems Chunyao Liu, Lichen Zhang
10 UIC-223 LADP: A Lightweight Authenticaion and Delegation Protocol for RFID Tags Xiao-Lin Xu, Qing-Shan Li
11 UIC-225 The Device Cloud - Applying Cloud Computing Concepts to the Internet of Things Thomas Renner, Andreas Kliem, Odej Kao
12 UIC-109 Data Collection oriented Topology Control for Predictable Delay-Tolerant Networks Hongsheng Chen, Ke Shi, Yao Lin
13 UIC-134 Discovering ADL Patterns via Wearable Accelerometers by LDA and Semi-Supervised Learning Zehong Tan, Shuangjiu Xiao
14 UIC-118 Obstacle Avoidance for Visually Impaired Using Auto-adaptive Thresholding on Kinect’s Depth Image Muhamad Risqi Utama Saputra, Widyawan Widyawan, Paulus Insap Santosa
15 UIC-125 Making Business Environments Smarter: a Context-Adaptive Petri Net Approach Estefanía Serral, Johannes De Smedt, Jan Vanthienen
16 UIC-195 Service Selection in Ubiquitous Environments : A Novel Approach using CBR and Skyline Computing Rim Helali, Nadia Ben Azzouna, Khaled Ghedira
17 UIC-145 Towards a Cloud-based Data Storage Medium for E-Learning Systems in Nigerian Universities Temitope Oluwaseyi Olokunde, Sanjay Misra
18 UIC-133 Socio-Physical Interaction Network (SPIN) Alark Sharma, Vaskar Raychoudhury, Sobin CC
19 UIC-141 Shahbag Movement: The Tweeted Perspective Vaskar Raychoudhury, Divya Saxena, Mayank Chaudhary, Shivam Mangla
20 UIC-235 Identifying Hot Lines of Urban Spatial Structure using Cellphone Call Detail Record Data Chenshu, Wuhong Wei, TU LAI, HUANG BENXIONG
21 UIC-246 Segmentation of Urban Areas Using Vector-based Model Si Zhao, Hongwei Wu, Lai Tu, Benxiong Huang
22 UIC-111 A novel email virus propagation model with local group Qiguang Miao, Xing Tang, Yining Quan
23 UIC-231 Studying Accessible States of User Interfaces on Tabletops Qiang Yang, Jie Liu, Yuanchun Shi
24 UIC-126 An Inference Model for Context-aware Mobile Sleep Well (MSW) Application Fang Yi Shen, Soo Dong Kim
25 UIC-201 An Approach to Intelligent User Re-authentication for Ubiquitous Touch Screen Devices Arun Balaji Buduru, Stephen Yau
26 UIC-153 Defining and Analyzing a Gesture Set for Interactive TV Remote on Touchscreen Phones Yuntao Wang, Chun Yu, Jin Huang, Yuanchun Shi
27 UIC-221 TaxiExp: A Novel Framework for Inner-City Package Express via Taxi CrowdSourcing Chao Chen, Daqing Zhang, Leye Wang, Xiao Han, Edwin Sha
28 UIC-222 Remote sensing of forest stand parameters for automated selection of trees in real-time mode in the process of selective cutting Igor Petukhov, Luydmila Steshina, IlyaTanryverdiev
29 UIC-151 Probabilistic Routing Algorithm based on Contact Duration and Message Redundancy in Delay Tolerant Network Chen Yu, ZhongqiuTu, Dezhong Yao, Feng Lu, Hai Jin