List of Accepted Papers
The 2014 Workshop on Pervasive and Ubiquitous Data Analytics (PUDA 2014)
       
Serial Paper ID Title Authors
1 PUDA-01 Network Traffic Prediction by a Hybrid Model Yi Yang, Yanhua Chen, Caihong Li, Xiangquan Gui and Lian Li
2 PUDA-02 A Novel Automatic Chinese Multiple Choice Question Generation Method based on Character Similarity Ming Liu, Yuechuan Sun, Jiaping Geng, Xiaomeng Li, Linjun Wang and Li Liu
3 PUDA-03 A Novel Automatic Writing Feedback Generation Framework Ming Liu, Yawen Li, Qiuxia Ran and Li Liu
4 PUDA-04 Using Particle Swarm Optimization Approach for Student Engagement Measurement Ming Liu, Yuqi Wang, Shujun Wu, Chang Li and Li Liu
5 PUDA-05 Cloud Wave Smart Middleware for DevOps in Clouds Boris Moltchanov and Oscar Rodriguez Rocha
6 PUDA-06 Fault Tolerant MPI Map Recue Programming Model for High Performance Data Intensive Computing Da Qi Ren and Zane Wei
7 PUDA-07 Entity Linking and Name Disambiguation in Chinese Micro-blogs Jinlan Fu, You He, Ping He, and Li Li
8 PUDA-08 Detecting Suicide Ideation in Chinese Microblog with Psychological Lexicons Xiaolei Huang, Lei Zhang, David Chiu, Xin Li, and Tingshao Zhu
9 PUDA-09 Personalized Activity Recognition using Molecular Complex Detection Clustering from Accelerometer Data Jun Zhong, Li Liu, Letian Sun, Ye Wei, Dashi Luo, and Yonggang Lu
10 PUDA-10 Improving the Architecture of an Autoencoder for Dimension Reduction Changjie Hu, XiaoliHou, and Yonggang Lu