The 12th IEEE International Conference on Scalable Computing and Communications (ScalCom 2012)
Serial Paper-ID Title  Authors E-mail Registration Payment
1 ScalCom-104 A Simulation Study on the Effect of Individuals’ Uncertain Behaviors in Indoor Evacuation  Minggang Dou, Dan Chen, Hui Li, Hanning Wang, Wencong Zeng, Lizhe Wang, Samee Khan  chendan@pmail.ntu.edu.sg  Y Y
2 ScalCom-105 Three-Dimensional Agent-based Model of Fish Collective Behaviour Using Topological Interaction Mingwei Tian, Shan He, Dan Chen, Samee Khan  chendan@pmail.ntu.edu.sg  Y Y
4 ScalCom-108 Choosing Effective tools for Data Visualization in Bioinformatics  Jiansi Ren, Yang Liu  renjiansi@hotmail.com   
5 ScalCom-109 Massive Non-stationary Data Analysis Using a GPGPU-aided Continuous Wavelet Transform Approach Ze Deng, Yangyang Hu, Weizhou Peng, Dan Chen, Xiaoli Li  deng_ze@163.com  Y Y
6 ScalCom-110 Scalable, Low Complexity, and Fast Greedy Scheduling Heuristics for Highly Heterogeneous Distributed Computing Systems  Cesar O. Diaz, Johnatan E. Pecero, Samee U. Khan, Pascal Bouvry  cesar.diaz@uni.lu  S 
7 ScalCom-111 A Lightweight Simulator for Resource Scheduling in a Cloud Data Center Considering Real-time Multi-dimensional Information  Wenhong Tian, Yong Zhao, Yuanliang Zhong, XiaShuang Sun, Chen Jing  tian_wenhong@uestc.edu.cn   
8 ScalCom-112 A Review of Data Intensive Computing  Yanhui Wu, Guoqing Li, Lizhe Wang, Yan Ma, Joanna Kołodziej, Samee U. Khan  wu_yanhui@hotmail.com   
9 ScalCom-115 Multi-way Data Analysis with GPGPU-aided PARAFAC  Ke Zeng, Chang Cai, Dan Chen, Weizhou Peng, Ze Deng, Juan Wang, Xiaoli Li  chendan@pmail.ntu.edu.sg
Y Y
10 ScalCom-116 Massively Parallel 3D Staggered-grid Finite-difference Seismic Wave Modeling Chang Cai, Dan Chen, Xiaomin Wu, Jingwang Cheng, Lizhe Wang  chendan@pmail.ntu.edu.sg
Y Y
11 ScalCom-117 Data Mining Using Clouds: An Experimental Implementation of Apriori over MapReduce Juan Li, Pallavi Roy, Samee Khan, Lizhe Wang, Yan Bai  j.li@ndsu.edu  Y Y
12 ScalCom-119 A Methodology for OSPF Routing Protocol Verification Saif Malik, Sudarshan Srinivasan, Samee Khan, Lizhe Wang  samee.khan@ndsu.edu  Y Y
13 ScalCom-120 The Research of Business Process Based on Cloud Bank Model  Hao Li, Yaofang Zhang, Shenglin Yang, Joan Lu yaofangzhang1988@hotmail.com  
14 ScalCom-121 A novel range query approach for resource discovery in DHT-based peer-to-peer networks  Ze Deng, Haidong Zhu, Dan Chen  deng_ze@163.com  Y Y
16 ScalCom-123 A New Clustering Algorithm Based on Data Field in Complex Networks  Yuhua Liu, Yi Zhang, Cui Xu, Jianzhi Jin  yhliu@mail.ccnu.edu.cn  S Y
17 ScalCom-126 MR-Tree: a Efficient Index for Map-Reduce  Chunsheng Li, Jie Chen, Cheqing Jin  chuncsa@gmail.com  S Y
18 ScalCom-128 Causality Analysis of Multivariable Time-series using VAR Model and Complex Network Measure  Zhuqing Jiao, Ling Zou, Nong Qian, Zhenghua Ma jzqtec@163.com   
19 ScalCom-130 The Personalized Priority Routing Algorithm in Publish/Subscribe Network  Yingying Ye, Jian Cao, Shiyou Qian, Minglu Li  threeyyy@gmail.com   
20 ScalCom-131  A Thread Partitioning Approach based on Cost Estimation for Speculative Parallelization of Non-loops  Liu Bin, Zhao Yinliang, Zhong Xiang, Ma Ying, Sun Yanjun, Feng Boqin  liubin2010@stu.xjtu.edu.cn  Y Y
21 ScalCom-132 An Optimal Traffic Detector Distribution Method Based on Travel Time Estimation Model  Han LI, Mei YANG, Qi-sheng WU, Lan Bai  hanli@chd.edu.cn
  
22 ScalCom-133 Study on Mass Data Filter of Dynamic Parameter Report Based on Hive Hongjie Wu,. Xiuquan Qiao and Xiaofeng Li  sherlockjie@163.com  S Y
23 ScalCom-134 Reliable Subscription Model in Push-style Publish/Subscribe System  Wenqi Guo, Yang Zhang, Junliang Chen  vinciguo@gmail.com  S Y
24 ScalCom-135 Transmission reliability of Distributed Event-based System  Yulin Tan, Yang Zhang, Junliang Chen  yltfmd@gmail.com  S Y
25 ScalCom-137 LogStore: An Efficient Big Data Management Architecture for Log Data Processing in Cloud Computing Environments  Julie Kim, Hyokyung Bahn  bahn@ewha.ac.kr  S Y
26 ScalCom-160 A Secure Host-based Mobility Protocol for Wireless Heterogeneous Networks  Imen El Bouabidi, Faouai Zarai, Mohammad S. Obaidat, and Lotfi Kamoun  msobaidat@gmail.com   
Total      
B: Paid by bank transfer, haven't received the payment yet. 
S: Student registration, Y: confirmed