The 2012 1st IEEE International Workshop on Mobile Cloud Computing & Sensor Network (MCCSN 2012)
No Paper ID Authors Corresponding Author E-mail Paper Title
1 MCCSN-6 Yi Guo, Changqing Ji, Chuanwei Xu, Peng Xiao guoyistone@gmail.com Grid-Based Mobile Data Query Processing With Parallel Computing
2 MCCSN-8 Xiaoyong, Zhao zhxiyo@gmail.com Convergence analysis of the spectral method for second-kind Volterra integral equations with a weakly singular kernel
3 MCCSN-10 Ping Tan, Yongkui Ma, Xiaoyu Wang tanpinghit@163.com Enhanced Channel Estimation Based on Optimal Pilot Sequences in MIMO-OFDM Systems
4 MCCSN-15 Xiaoyang Tang, Qiaoyan Wen, Hua Zhang tangxiaoyang@bupt.edu.cn Design and Implementation of the HDFS-based Cloud Storage Encryption Access Network
5 MCCSN-18 Yuhui Cao, Weihong Wang, Liang Li, Yanmei Li wangwhs@gmail.com A Cloud-Based Realtime Mobile Collaboration Wiki System
6 MCCSN-20 Chuanwei Xu, Shumin Yang, Changqing Ji, Riyun Liu, Zhongyi Zheng xuchuanwei2012@gmail.com Ontology Based Heterogeneous Data Integration Framework Facing Mobile Environment