CPSCom 2019 July 14 - July 17, 2019
Sunday 7/14/2019 
08:00-16:00 Registration (Room: in front of Room Georgia 1)  
 
Monday 7/15/2019 
08:00-16:00 Registration (Room: in front of Room Georgia 1)    
08:30-09:00 Opening (Room: Capitol North)    
09:00-10:00 Keynote 1 (Room: Capitol North )    
10:00-11:00 Keynote 2 (Room: Capitol North )    
11:00-11:20 Coffee Break (Room: Capitol Prefunction)    
11:20-12:40 CPSCom-1 (Room: Georgia 6)    
12:40-13:40 Lunch (Room: Garen Courtyard)    
13:40-15:00 CPSCom-2 (Room: Georgia 6) CPSCom-Poster Session 1 (Room: Georgia 2)  
15:00-15:20 Coffee Break (Room: Capitol Prefunction)    
15:20-17:00 CPSCom-3 (Room: Georgia 6) CPSCom-Poster Session 2 (Room: Georgia 2)  
17:00-18:00 Cybermatics Panel (Room: Capitol North )    
     
       
CPSCom-1: CPSS Data and Services I
Session Chair:Hao Wang (Norwegian University of Science and Technology); Room: Georgia 6
1.On The Applicability of Secret Share Algorithms for Saving Data on IoT, Edge and Cloud Devices Antonino Galletta, Javid Taheri, Massimo Villari
2. Integrated Modeling of Personal Character Using Personal Big Data Ao Guo,Jianhua Ma,Kevin I-Kai Wang
3.Terahertz image super-resolution reconstruction of passive safety inspection based on Generative Adversarial Network Wan Yibin, Rongyue Zhang,Xiao Hong,Hao Wang,Yihao Pan,Yubin Zhou
4. Fog computing with P2P: enhancing fog computing bandwidth for IoT scenarios Eduard Schleicher, Kalman Graffi, Ahmad Rabay'a
       
CPSCom-2: CPSS Data and Services II
Session Chair: Yunpeng Zhang (University of Houston); Room: Georgia 6
1. Personal Affective Trait Computing Using Multiple Data Sources Shunxiang Tan,Ao Guo,Jianhua Ma,Shengbing Ren
2.Multi-Scale Feature Pair Based R-CNN Method for Defect Detection Zihao Huang,Hong Xiao,RongYue Zhang,Hao Wang,Cheng Zhang,Xiucong Shi
3.Enhancement of In-Service Performance Evaluation (ISPE) Process for Roadside Safety Devices: A Survey Yunpeng Zhang
4. Portable Convolution Neural Networks for Traffic Sign Recognition in Transportation Cyber-Physical Social Systems Junhao Zhou,Hong-Ning Dai,Hao Wang
       
CPSCom-3: CPSS Systems and Design
Session Chair: Houbing Song (Embry-Riddle Aeronautical University); Room: Georgia 6
1. Uncertainty Theory Based Reliability-Centric Cyber-Physical System Design Yu Jiang,Mingzhe Wang,Xun Jiao,Houbing Song,Hui Kong,Rui Wang,Yongxin Liu,Jian Wang, Jiaguang Sun
2. An Efficient and Dependable FOTA-Based Upgrade Mechanism for In-Vehicle Systems Zhenjiang Wang,Jian-Jun Han, Tianpeng Miao
3. Maximizing Energy Harvesting with Adjustable Solar Panel for BLE Beacon Perm Soonsawad, Kang Eun Jeon,James She,Ching Hong Lam,Pai Chet Ng
4. The Implementation of a Power Efficient BCNN-based Object Detection Acceleration on a Xilinx FPGA-SoC Heekyung Kim,Ken Choi
5. A FrameBuffer Oriented Graphical Human-Machine Interaction Mechanism for Intelligent In-Vehicle Systems Zhenjiang Wang, Jian-Jun Han, Tianpeng Miao
       
CPSCom-Poster Session 1
Session Chair: Jun Yi (Georgia State University); Room: Georgia 2
1. The Complex Network Model for Industrial Data Based on Spearman Correlation Coefficient Chao Meng, Xuesong Jiang, Jian Wang, Xiumei Wei
2.A Dynamic Health Assessment Method for Industrial Equipment Based on SG-FCM Clustering algorithm Yubin Zhou,Hong Xiao,Zhigang Chen,Tao Wang,Yihao Pan,Wan Yibin
3. Prediction model of desulfurization efficiency of coal-fired power plants based on Long short-term memory neural network Jigao Fu,Hong Xiao,Tao Wang,RongYue Zhang,Limiao Wang,Xiucong Shi
4. Design of Dynamic Analysis and Grammar Generation Method in Industrial Control Protocols Test Zhen Ni,Qianmu Li,Ting Li
5. A Multi-Objective Computation Offloading Method for Workflow Applications in Mobile Edge Computing Xiaoping Zhao, Jiaxin Wu, Yonghong Zhang, Lihua Wang
6. Privacy-Aware Data Offloading for Mobile Devices in Edge Computing Xiaolong Xu,Bowei Tang, Gaoxing Jiang, Xihua Liu, Yuan Xue, Yuan Yuan
7. License plate character segmentation algorithm in intelligent Visual IoT visual label Honglin Xie
8. A General Framework for Adjustable Neighbor Discovery in Wireless Sensor Networks Zhaoquan Gu,Yuexuan Wang,Keke Tang,Chao Li,Mohan Li,Lihua Yin
9. Energy-Efficient Computation Offloading with Privacy Preservation for Edge Computing-Enabled 5G Networks Xihua Liu,Xiaolong Xu,Yuan Yuan,Xuyun Zhang,Wanchun Dou
10. A Range Search Scheme Based on Encrypted Index Hiding Order and Access Patterns Baohua Huang,Sheng Liang
11. Task Scheduling Approach to Save Energy of Heterogeneous Computing Systems Junke Li,Mingjiang Li,Guangyu Wang,Jincheng Zhou,Degaung Li
12. Resource Scaling in Elastic Clusters with the Hint of Response Time Cheng Hu
13. A new Approach based on Parallel Probabilistic to Factorize a Semiprime Jianhui Li
14. An improved Dynamic frequency Scaling approach for Energy Saving Based RBF Neural network Degaung Li,Ruiling Zhang,Shijie Jia,Yanling Jin,Youzhong Ma,Junke Li
15. An improved dynamic power management approach by process migration for muti-core systems Degaung Li,Ruiling Zhang,Shijie Jia,Yanling Jin,Youzhong Ma,Junke Li
16. Motion Estimation Approach using Bidirectional Two-Layer LSTMs Haitao Guo,Yunsick Sung,Jungho Kang
17. Co-occurrence Morphological Edge Detection Heng Yu,Cong Yu,Hongya Zhao,Lizhen Deng,Lei Wang
18. Special Robot Vision Algorithm Test Platform In Virtual Reality Environment Yong Wang,Peng Tian,Yu Zhou,Wang Li
19. Computing Symmetric Brothers of a Node in a Perfect Binary Tree Xingbo Wang,Zhen Shen
20. Dynamic gesture recognition method based on convolutional neural network Xiaoyu Xu,Qingmin Meng,Lizhen Deng
       
CPSCom-Poster Session 2
Session Chair: Jun Yi (Georgia State University); Room: Georgia 2
1. Wavelet transformation of functional data for hyperspectral image classification Guangrun Xiao,Dezheng Liu
2. Image threshold segmentation based on GLLE Histogram Chunming He,Lizhen Deng,Jiajia Xu,Xiaobo Wang
3. Behavior Analysis of Indoor Escape Route-finding Based on Head-mounted VR and Eye Tracking Peng Tian,Yunjia Wang,Yunhong Zhang,Yong Wang,Xuehua Wu,Derong Hai
4. Student gesture recognition based on multiple features Lei Fen,Yantao Wei,Jiamin Hu,Huang Yao,Wei Deng
5. A Stochastic Virtual Machine Placement Algorithm for Energy-Efficient Cyber-Physical Cloud Systems Shi Yan,Yi Zhang,Shuyin Tao,Xin Li,Jin Sun
6. Power-Aware Virtual Machine Placement for Mobile Edge Computing Yuxin Sun,Xianzhang Chen,Duo Liu,Yujuan Tan
7. A Novel ECG Heartbeat Classification Approach Based on Compressive Sensing in Wearable Health Monitoring System Jing Hua,Jianjun Tang,Jizhong Liu,Fuhao Yang,Wenmeng Zhu
8. Integrating Cyber Physical Social Systems with Agricultural Supply Chain Systems: A New Paradigm for Social Fairness Indra Eluubek kyzy,Ahmadreza Vajdi,Huaming Song,Yongli Wang,Nurzada Bobukeeva
9. A Framework to Solve the Energy, Makespan and Lifetime Problems in Reliability-driven Task Scheduling Junlong Zhou,Kun Cao,Jin Sun,Yi Zhang,Tongquan Wei
10. A Design of Encoding Arbitration and Interrupt Request for Dynamic Reconfigurable High-speed Serial Bus in Cyber Physical System Yixiao Liu,Weigong Zhang,Jiqin Zhou,Ying Wang,Shan Wang,Lin Zhang
11. A New Proposed Sensor Cloud Architecture Based on Fog Computing for Internet of Things Xuejiang Wei, Libing Wu
12. L-RBF: A Customer Churn Prediction Model Based on Lasso+RBF Anping Xiong,Ya You,Linbo Long
13. Privacy Preserving Computations over Healthcare Data Qi Wang,Dehua Zhou, Shiyin Yang, Peng Li, Chuansheng Wang, Guanlong Guan
14. Named Entity Recognition in Chinese Electronic Medical Record Using Attention Mechanism Menglong Li
15. A Structured Method for Breast Ultrasound Report Based on Semantic Tree Dehua Chen,Shujun Liu,Weimin Li
16. Differentially private recommender system with autoencoders Xiaoqian Liu,Qianmu Li,Zhen Ni
17. An Efficient Storage Service Method for Multidimensional Meteorological Data in Cloud Environment Ming Yang,Xiaolong Xu,Wenchun He,Zhiqiang Zhang,Yongjun Xu,Yufeng Chen
18. A Quantum Feature Selection Algorithm for Multi-Classification Problem Junxiu Chen, Wenjie Liu, Peipei Gao,Haibin Wang
19. Consistency verification between collaborative business processes and requirements Qi Mo, Fei Dai, Tong Li
20. A multi-objective diagnosis method for gearbox: Multi task Deep Learning based on one-dimensional convolution Xiaoping Zhao,Jiaxin Wu
Tuesday 7/16/2019 
08:00-16:00 Registration (Room: in front of Room Georgia 1)    
09:00-10:00 Keynote 3 (Room: Capitol North)    
10:00-11:00 Keynote 4 (Room: Capitol North)    
11:00-11:20 Coffee Break (Room: Capitol Prefunction)    
11:20-12:40 CPSCom-4 (Room:Georgia 6) CPSCom-5 (Room: Georgia 2)  
12:40-13:40 Lunch (Room: Garen Courtyard)    
13:40-15:00 CPSCom-6 (Room: Georgia 6) CPSCom-Poster session 3 (Room: Georgia 2)  
15:00-15:30 Coffee Break (Room: Capitol Prefunction)    
15:30-17:10 CPSCom-7 (Room: Georgia 6) CPSCom-Poster session 4 (Room: Georgia 2)  
       
       
CPSCom-4: CPSS Technologies and Applications I
Session Chair: Jianwen Xu (Muroran Institute of Technology); Room:Georgia 6
1. LUNA: Lightweight UAV Navigation Based on Airborne Vision for Disaster Management Jianwen Xu,Kaoru Ota,Mianxiong Dong
2. Non-invasive and Quick Respiratory-Rate Monitoring at Bedtime Using Passive RFIDs Kagome Naya,Xiaoxuan Hu,Toshiaki Miyazaki,Peng Li,Kun Wang
3. Robustness of Basal Heart Rate against Declining Physical Activity: Analysis of Physiological Big Data Emi Yuda,Yutaka Yoshida,Masaya Kisohara,Junichiro Hayano
4. Smart Stick for Elderly Lakshmi Boppana, Vishal Jain, Ravi Kishore
CPSCom-5: CPSS Network and Communications I
Session Chair: Hao Wang (Norwegian University of Science and Technology); Room: Georgia 2
1. Congestion Control for Epidemic Routing in Opportunistic Networks Raphael Bialon,Kalman Graffi
2. Improving Message Delivery in Opportunistic Networks with Fragmentation and Network Coding Raphael Bialon,Jan Tölkes,Kalman Graffi
3. Nation Scale Mobile Ad Hoc Network for Normally Isolated  Sean Oesch,Max Schuchard
4. IoT-based Urban Traffic-Light Control: Modelling, Prototyping and Evaluation of IoT-based Urban Traffic-Light Control: Modelling, Prototyping and Evaluation of MQTT protocol Rafik Zitoun, Jérémy Petit, Aghiles Djoudi, Laurent George
       
CPSCom-6: CPSS Technologies and Applications II
Session Chair: Emi Yuda (Tohoku University); Room: Georgia 6
1. Assistive Sign Language Coverter for Deaf and Dumb Lakshmi Boppana
2.Arabic Cyberbullying Detection: Enhancing Performance by Using Ensemble Machine Learning Batoul Haidar,Maroun Chamoun,Ahmed Serhrouchni
3.On the Impact of Device Characteristics on Opportunistic Network Performance Raphael Bialon,Jan Steimann,Kalman Graffi
4.Divide to Conquer: Functional Decomposition to Support Model-Based Engineering of Command and Control of Cyber-Physical Systems Alexandre Canny, Camille Fayollas, Célia Martinie,David Navarre,Philippe Palanque,Christine Gris,Yannick Deleris,
       
CPSCom-7: CPSS Network and Communications II
Session Chair: Seong-Moo Yoo (University of Alabama-Huntsville); Room: Georgia 6
1. Protecting Data Integrity for Multi-Application Environment in Wireless Sensor Networks Elbasher Elmahdi,Seong-Moo Yoo,Kumar Sharshembiev,Yong-Kab Kim,Geun-Ho Jeong
2. Grouping Strategy for RFID-based Activity Recognition in Smart Home Xiaofei Luo,Qinglin Yang,Peng Li,Toshiaki Miyazaki,Xiaoyan Wang
3. Fail-Safe Mechanism using entropy based misbehavior classification and detection in Vehicular Ad Hoc Networks Kumar Sharshembiev,Seong-Moo Yoo,Elbasher Elmahdi,Yong-Kab Kim,Geun-Ho Jeong
4. Self-Adjusting Share-Based Countermeasure to Interest Flooding Attack in Named Data Networking Cong Pu,Nathaniel Payne,Jacqueline Brown
5.IIoT based Job Shop Scheduler Monitoring System Khola Malik, Shoab Ahmed Khan
       
CPSCom-Poster Session 3
Session Chair: Jun Yi (Georgia State University); Room: Georgia 2
1. Energy-efficient Privacy Preserving Data Aggregation Protocols based on Slicing Xiaowei Zhang,Xiaowu Liu,Jiguo Yu,Na Dang,Xiaohan Qi,Qiang Zhang
2. Sparse Bayesian Flood Forecasting Model Based on SMOTEBoost Yirui Wu,Yukai Ding,Feng Jun
3. Research on master-slave distributed large-scale poultry farming measurement and control system Qun Yu, Yan Zhang, Xiuli Wang, Zhunan Zhou,Pingping
Xian,Fenghang Zhang
4. Efficient Placement of Meteorological Big Data Using NSGA-III in Cloud Environment Tao Huang,Feng Ruan,Shengjun Xue,Ranran Dai,Qin Yang
5. Research on Abnormal Detection Technology of Real-time Interaction Process in New Energy Network Bo Peng,Xin Li,Xiuli Huang,Jiaxuan Fei,Wei Cheng,Junhui Cai
6. Research on Monitoring Technology of Unprotected Cross-Area Access Behavior in New Energy Station Ji Lai,Shijun Zhang,Tian Qiu
7. Spatio-Temporal Attention LSTM Model for Flood Forecasting Yirui Wu,Yukai Ding,Feng Jun,Yuelong Zhu,Zirun Cheng
8. An Extensible Toolkit for Resource Usage Prediction in Clouds Yuan Wang,Yiping Wen,Yu Zhang,Jinjun Chen
9. Quantum identity authentication protocol based on three-photon quantum error avoidance code Zhiguo Qu,Xinzhu Liu,Shengyao Wu
10. NMF-Based Privacy-Preserving Collaborative Filtering on Cloud Computing Tao Li, Yongzhen Ren, Yongjun Ren, Lina Wang, Lingyun Wang, Lei Wang
11. A Nephogram Recognition Algorithm Based on Cloud Computing Platform Tao Li, Lei Wang, Yongjun Ren, Xiang Li
12. Precise Subsidization Grants for College Students Over Big Data Optimized Random Forest Ranran Dai,Shi Cheng,Tao Huang,Xianyi Cheng,Fengmei Chen
13. An Analysis and Assessment of Kriging Interpolation Algorithm for Merging Meteorological High-resolution Precipitation Ming Yang,Xiaolong Xu,Qing Chen,Ying Liu,Zhuyu Gao,Yufeng Chen,You Zeng
14. Incentive contract for cybersecurity information sharing considering monitoring signals Yunxue Yang,Guohua Ji,Zhenqi Yang,Shengjun Xue
15. Optimal model design for the cyber-insurance contract with asymmetric information Yunxue Yang,Qin Yang,Zhenqi Yang,Shengjun Xue
16. A Novel FCA-Based Method for Mining The Attribute Dependence of Different Granularities from Real Estate Data Jingying Tian
17. Combined Navigation Method of RBF Neural Network Based on Quantum Genetic Algorithm in Edge Devices Fei Xiong,Yong Cao,Fei Dai,YuCheng Li
18. Node Localization in Wireless Sensor Networks Based on Quantum Annealing Algorithm and Edge Computing Yong Cao,Youjie Zhao,Fei Dai
19. Tropical Cyclone Maximum Wind Estimation from infrared satellite data with Integrated Convolutional Neural Networks Tian Wei,Wei Huang,Xiaolong Xu,Chao Wang
20. Bidirectional Removal of Reverse Gravitational Acceleration Based on Data Segmentation Xing Li, Zhenjie Hou, Jiuzhen Liang, Xingzhi Chang
       
CPSCom-Poster Session 4
Session Chair: Jun Yi (Georgia State University); Room: Georgia 2
1. An Improved Otsu Method based on Uniformity Measurement for Segmentation of Water Surface Images Ning Li,Xin Lv,Bo Li,Shoukun Xu
2. A Multi-Modal Gaze Tracking Algorithm Haiming Su, Zhenjie Hou, Juan Huan, Ke Yan, Hao Ding
3, An advanced deep learning approach for safety helmet wearing detection Yuwan Gu, Shoukun Xu, Yaru Wang, Lin Shi
4. Towards Efficient Medical Video Super-Resolution based on Deep Back-Projection Networks Sheng Ren,HaiFu Guo,Yan He
5. Multi-miner's Cooperative Evolution Method of Bitcoin Pool Based on Temporal Difference Leaning Method Wei Ou,Mingwei Deng,Entao Luo,Wei Shi, Zhiyuan Tan, Md Zakirul Alam Bhuiyan
6. Prediction of learners' academic performance using factorization machine and decision tree Junjie Hou,Yiping Wen
7. HTIME: A Hash-Based Terminal Identification Method in Cloud Environment Bowen Liu,Xutong Jiang,Song Zhang,JiaBang Liu, Wanchun Dou
8. A High-Efficiency Spike Sorting Cloud-Edge Computing system with DL-DFCM Shengyi Qian, Hui Hong, Zhengfei Zhu, Keming Chen, Nenggan Zheng and Yan Qi
9. Ant Colony Based Energy Consumption Optimization for Mobile IoT Networks Hong-Yan Zhao,Jia-Chen Wang,Xin Guan,Zhihong Wang,Yong-Hui He,Hong-Lin Xie
10. A QoS-aware Workflow Scheduling Method for Cloudlet-based Mobile Cloud Computing Wei Tian,Renhao Gu,Ruan Feng,Xihua Liu,Shucun Fu
11. A Novel Color Image Watermarking Algorithm Based on Digital Signature Xinchun Cui, Yilei Wang, Xiangwei Zheng, Yingshuai
Han, Hong Qiao,and Shancang Li
12. Optimization methods of Real-Time Operating System for artificial organs Pan Lv,Yiqi Li,Hong Li,Guoqing Yang,Kailai Shao
13. Review of Intelligent Control Methods for Greenhouse Cluster Systems Wenwen Gong,Xiangnan Zhang,Yawei Wang,Wenda Tang,Yifei Chen,Dan Li
14. Camshift Tracking Method Based on Correlation Probability Graph for Model Pig Xiangnan Zhang,Wenwen Gong,Qifeng He,Haolong Xiang,Dan Li,Yawei Wang,Yifei Chen,Yaqian Deng,Fanglin Geng,Yongtao Liu
15. Research on Improved Pedestrian Detection Algorithm Based on Convolutional Neural Network Jiachi Wang,Hang Li,Shoulin Yin,Yang Sun
16. Effects of Aerobic Exercise and Resistance Exercise on Chronic Inflammation in Obese Adolescents Hui Yang, Hongxin Chen
17. Medical Endoscope Intelligent Service System Oriented for Data Separation Computing Architecture Jun Zheng,Jun Li,Ligang Lou,Siyao Chen,Jingyi Feng
18. Optimization Algorithms in Reconstructions of Neuron Morphology: An Overview Chao Liu,Nenggan Zheng,Ting Zhao
19. A simulation method of three-dimensional cloud based on WRF data Yonghua Xie,Xiaoyong Kou,Ping Li,Shucun Fu
   
Wednesday 7/17/2019 
08:00-14:00 Registration (Room: in front of Room Georgia 1)    
09:00-10:00 Keynote 5 (Room: Capitol North)    
10:00-11:00 Keynote 6 (Room: Capitol North)    
11:00-11:20 Coffee Break (Room: Capitol Prefunction)    
12:40-13:40 Lunch (Room: Garen Courtyard)