Accept Papers of SocialNet 2009 Symposium

Paper_ID
TITLE
Authors (in correct order)
EMAIL
SocialNet09-1
A New Attribute Reduction Algorithm Dealing with The Incomplete Information System
Jin Zhou, Xu E, Di Yang, Zhuo Wang, Zhixu Liu, Xiangyu Bai
zhou_jin1981@sina.com
SocialNet09-2
A Multi-item Broadcast Scheduling Based on A* Algorithm
Ma Xiaoqin and Yu Jianqiao
xqma@swu.edu.cn
SocialNet09-4
Research of Intergrating Digital Information Resources Based onWeb Service
Huanhuan Lv_Wanjun Liu
lovebg@126.com
SocialNet09-5
A Ruputation-based Semantic Service Discovery Method
Jing Yuan, Yuyan An, Hui Wang
qgxwanghui@sina.com
SocialNet09-7
The Security Improvement of Multipath Source Routing
XU Jian-zhen, LIANG Ke-hui_ZHANGWen-wen
liangkh@njupt.edu.cn
SocialNet09-8
A Novel Tree Cluster and Classification Approach Base on Least Closed Tree
Xin Guo and Yiming Yan_Yunhao Yuan and Jia Wu
jianghai079@126.com
SocialNet09-11
A Dynamic Neural Network-Based Integrated Learning Algorithm for Driver Behavior
LIANG Jun, CHEN Xiao-bo , CHENG Xian-yi and YAO Ming
liangjun@ujs.edu.cn
SocialNet09-12
Noise Source Recognition Based on Two-level Architecture Neural Network Ensemble for Incremental Learning
Gao Zhihua, Ben Kerong
zhihuagao@126.com
SocialNet09-15
KEY GRAPHS AND SECRET SHARING__ BE__ USED IN NETWORK MULTICAST SECURITY
Shangzhu Jin, Jun Peng,Qian Xiong
gogcq@163.com
SocialNet09-18
Crawling Strategy of Focused Crawler Based on Niche Genetic Algorithm
Huilian Fan1,Guangpu Zheng ,Xianli Li
fhlmx@163.com
SocialNet09-20
Study on Printed Tibetan Character Recognitio
Ngodrup_Dongcai Zhao_Putseren_Daluosanglangjie_Fang Liu_BianBaWangDui
ngodrup@utibet.edu.cn
SocialNet09-22
A Hybrid Algorithm for Solving Two-part Division Problem in Network Community Detection
Chengying Mao_ Man Luo_ Zhenmei Zhu
maochy@yeah.net
SocialNet09-26
Influence Diagram model with Interval-Valued Utilitie
Lihua Zhou, Weiyi Liu, Lizhen Wang
lhzhou@ynu.edu.cn
SocialNet09-27
Research on Chinese Personal Relation Extraction of Web Persons
Gan Tian1_Mo Qian
moqian@th.btbu.edu.cn
SocialNet09-28
Collective behaviors of flocks with local density
Wen-Qiang Tian, Xiang Li
lix@fudan.edu.cn
SocialNet09-29
Fast Complex Network Clustering Algorithm Using Agents
Di Jin, Dayou Liu, Bo Yang, Jie Liu
jindi@email.jlu.edu.cn
SocialNet09-30
Dynamic Social Network Analysis using Latent Space Model and an Integrated Clustering Algorithm
Aiwu Xu, Xiaolin Zheng
xuaiwu@gmail.com
SocialNet09-32
Research on Network Flow Evaluation Benchmark Model
Zhou Jian,Hu Longmao, Zhou Yanran
zhoujian@hfut.edu.cn
SocialNet09-33
Research on the application of expert knowledge map based on social network analysis
Tong Liu, Yanqin Shi, Chensheng Wu
liu_tongmiss@163.com
SocialNet09-35
A Goalmouth Detection Method Based on Top-Hat Transform and SVM,
Zhang Yu-zhen , He Xin, Wang Jian-yu, Dai Yue-wei
olindazh@163.com
SocialNet09-37
Research on Component-based Model Driven Architecture Development and assembly
Chen Fei1 Huang yong1
cliff4@sina.com
SocialNet09-40
SMS: Sensor Middleware System for Ubiquitous Computing
Md. Kafil Uddin,Haosong Gou,Rokan Uddin Faruqui
gouhaosong@pusan.ac.kr
SocialNet09-41
SoFA : An expert-driven, self-organization peer-to-peer semantic communities for network resource managemen
Li Wang
l_lwang@126.com
SocialNet09-42
Secure Group Communication in Imbalanced Wireless Networks
Yiliang Han, Xiaolin Gui, Xuguang Wu
yilianghan@hotmail.com
SocialNet09-43
A Study of High Concurrency Workload influence on Modern Processor
Liu Dawei, Zhao Jie, Chai Baojie, Yang Wenjun
liudawei@ruc.edu.cn
SocialNet09-44
A Security Analysis of Social Networks
Weimin Luo, Jingbo Liu, Jing Liu , Chengyu Fan
weim.luo@gmail.com
SocialNet09-45
Proposing a New High Performance Model in Software Development Effort Estimation
Iman Attarzadeh, Siew Hock Ow
attarzadeh.std@gmail.com
SocialNet09-46
Bowling alone and trust decline in social communitie
Paolo Massa, Martino Salvetti, Danilo Tomasoni
massa@fbk.eu
SocialNet09-47
Discovery and Visualization of Hierarchical Overlapping Communities from Bibliography Information
Pushpa Kumar, Li Wang, Janki Chauhan, Kang Zhang
pkumar@utdallas.edu
SocialNet09-52
Study on RSA Based Identity Authentication Algorithm and Application in Wireless Controlling System of Aids to Navigation
Fu-guo Dong, Hui Fan
dongfuguo2005@126.com